Portal podatkowy
06.05.2015
ZAPROSZENIE
 

Zapraszam Państwa na organizowane przez Urząd Skarbowy w Turku oraz Turecką Izbę Gospodarczą spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone wsparciu w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenia unikania opodatkowania, które odbędzie się w dniu 12 maja 2015 roku o godz. 9 w siedzibie Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4.

Na spotkaniu zostaną omówione między innymi kwestie związane z:

 • zasadami kontroli podatników,
 • unikaniem negatywnych skutków związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami lub utratą płynności finansowej (procedura wstrzymywania wykonania decyzji, odroczenie zapłaty podatku, rozłożenie podatku na raty, umorzeniem podatku),
 • obniżoną stawką odsetek od zaległości podatkowych,
 • ulgą na „złe długi” i możliwością rozliczeń nieściągalnych wierzytelności,
 • zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • sprawdzaniem wiarygodności kontrahentów.
 

31.03.2015
PREZENTACJA DOTYCZĄCA KONTROLI PODATKOWEJ
 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wsparcia w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenia unikania opodatkowania.

16.03.2015
WYŚLIJ PIT PRZEZ INTERNET
DYŻUR W TURECKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ
 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Turku w ramach akcji "Szybki PIT" będą dyżurować w dniu 07.04.2015 w godz. 9.00 - 14.00 w siedzibie Tureckiej Izby Gospodarczej przy ul. Kaliskiej 47 w Turku.

Podatnicy będą mogli:

 • uzyskać informacje w zakresie rozliczeń podatku dochodowego za 2014 rok
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych
 • wysyłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną
 • zapoznać się z funkcjonowaniem systemu e-deklaracje

Podatnicy rozliczający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej powinni ustalić wcześniej kwotę przychodu; kosztów uzyskania przychodu oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłaconych w roku podatkowym 2014.

 

16.03.2015
WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKKOWE (PFR)
 

W dniu 15 marca 2015 roku planowane jest uruchomienie przez Ministerstwo Finansów usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Usługa będzie dostępna dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe na formularzu PIT-37. Każdy użytkownik będzie mógł wejść na zakładkę „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe" na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, zalogować się, pobrać wypełniony formularz, potwierdzić go lub uzupełnić o ulgi, preferencje, czy 1% na OPP. Dla zweryfikowania tożsamości podatnika potrzebne będą dane autoryzujące, takie jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku 2014 (system uwzględnia wyłącznie przychody z PIT-11, PIT-8C, PIT-R) i kwota przychodu za 2013 rok - niezbędna do wysyłki zeznania.

Wyżej opisana usługa jest kolejną opcją umożliwiającą wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną, obok już wcześniej funkcjonujących:

 

16.02.2015
INFORMACJE UDZIELANE TELEFONICZNIE
 

Pracownicy tutejszego urzędu udzielają informacji w zakresie zeznań podatkowych pod numerami telefonów:

63 280 44 49
63 280 44 50

w godzinach urzędowania, tj:

pon. 800 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530

Informacje podatkowe udzielane są również telefonicznie przez konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów:

801 055 055 - z telefonów stacjonarnych
22 330 03 30 - z telefonów komórkowych
+ 48 22 330 03 30 - z zagranicy

Niezbędne informacje ułatwiające wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną znajdą Państwo na stronie internetowej www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną mogą skorzystać również ze stanowiska komputerowego znajdującego się w siedzibie tutejszego urzędu w pok. 2. Pracownicy urzędu udzielą Państwu niezbędnych informacji w tym zakresie.


 

05.02.2015
PŁAĆMY PODATKI W TERMINIE!
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku przypomina, że zapłata podatku w terminie stanowi obowiązek ustawowy. Podstawową konsekwencją nieuiszczenia terminowo podatku jest obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki należy samodzielnie naliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego. Powstanie zaległości podatkowej może spowodować powstanie kosztów upomnienia oraz wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co spowoduje konieczność zapłaty oprócz podatku i odsetek również kosztów egzekucyjnych. Postępowanie egzekucyjne może powodować też inne niedogodności, np.: ograniczenie w dysponowaniu swoim majątkiem, czy utratę wiarygodności płatniczej. Dlatego też Podatniku, bądź wiarygodnym partnerem dla swych kontrahentów, ale i dla strony publiczno – administracyjnej.


 

22.12.2014
NOWE ZASADY WYSYŁANIA INFORMACJI O DOCHODACH
W 2015 ROKU
 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz. 1563), które nakładają na płatników obowiązek składania niektórych dokumentów do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.


22.12.2014
INFORMACJA
 

Urząd Skarbowy w Turku informuje, że w ostatnim czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych i podszywania się pod Ministerstwo Finansów. Ministerstwo Finansów nie jest autorem tych maili.

W e-mailach sugerujących, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:

 • imię i nazwisko na karcie,
 • adres,
 • miasto,
 • kod pocztowy,
 • numer karty,
 • test numer (CVV - 3 cyfry z tyłu karty),
 • data przydatności,
 • numer rachunku karty,
 • NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta),
 • PIN,
 • data urodzenia (DD.MM.RRRR),
 • secure Code (Visa – Mastercard).

W związku z tym zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać też danych dotyczących kart płatniczych, klikać w załączone do podejrzanego e-maila linki ani podawać swoich danych w formularzach internetowych.


 

16.12.2014
OGŁOSZENIE
 

W dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) punk kasowy w Urzędzie Skarbowym w Turku będzie czynny od godziny 845 do godziny 1100.

W dniu 31 grudnia 2014 r. punkt kasowy będzie nieczynny.

W tych dniach wpłat będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Turku ul. Piłsudskiego 2 w godzinach od 815 do 1200.

 

29.10.2014
TRANSFORMACJA ADMINISTRACJI PODATKOWEJ
 

Szanowni Podatnicy

Urząd Skarbowy w Turku, mając na uwadze obowiązek informowania o istotnych zmianach dotyczących administracji podatkowej, a mających również znaczenie dla podatników, przedstawia Państwu, następującą informację o planowanych zmianach organizacyjnych.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność administracji podatkowej jest odpowiednia struktura jej organizacji, która musi nadążać za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Ministerstwo Finansów realizuje kompleksowe przedsięwzięcie o nazwie Program e-Podatki, który obejmuje wiele działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej. Uzupełnieniem realizowanego Programu e-Podatki jest projekt Konsolidacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej, którego założeniem jest wyeliminowanie dublowania zadań wykonywanych przez wszystkie izby skarbowe i urzędy skarbowe oraz wzmocnienie kadrowe podstawowych zadań realizowanych w urzędzie skarbowym: obsługi podatnika, kontroli, egzekucji.

01.10.2014
SPOTKANIE PRACOWNIKÓW URZĘDU SKARBOWEGO W TURKU Z MŁODZIEŻĄ Z ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
 

Spotkanie pracowników Urzędu Skarbowego w Turku z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych
W dniu 30 września 2014 r. odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku z młodzieżą z klas o profilu ekonomicznym i handlowym na temat:
 • praw i obowiązków podatnika,
 • obowiązków podatnika rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 • ogólnopolskiej akcji „Weź paragon”.

22.09.2014
KOMUNIKAT
 

UWAGA OSZUŚCI!

W związku z sygnałami, otrzymywanymi z innych urzędów skarbowych, dotyczącymi rzekomo wysyłanych wiadomości meilowych, w sprawie korekty złożonego zeznania podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku zawiadamia:

W tutejszym urzędzie nie jest prowadzona praktyka polegająca na wysyłaniu wezwań do podatników, celem skorygowania zaznania podatkowego, z użyciem drogi elektronicznej (e-mail).

Przykład fałszywej korespondencji:

W związku z błędem w Państwa zeznaniu podatkowym proszę o odniesienie się w terminie 7 dni od otrzymania tego powiadomienia.

Złóż korektę i zapłać – unikniesz kary !

Obniżonych odsetek nie stosuje się jednak w przypadku korekty: złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Proszę wypełnić podany arkusz i odesłać na podany mail albo osobiście w urzędzie skarbowym.

 

20.08.2014
PORTAL PODATKOWY - CZYLI WSZYSTKO O PODATKACH W JEDNYM MIEJSCU
 

Ministerstwo Finansów uruchomiło Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Portal podatkowy

 

25.07.2014
SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WEZWANIAMI DO ZAPŁATY
 

Służba Celna ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić pieniądze od obywateli.

Oszuści rozsyłają fałszywe wezwania do wpłacania na wskazane konto kwoty 150 złotych, jako kary za zakup nielegalnego tytoniu.

14.07.2014
KOMUNIKAT
 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

 1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

  • ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

  • z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

 2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

25.04.2014
CO ZROBIĆ W PRZYPADKU BRAKU PIT-11 LUB PIT-8C
 

Do końca lutego płatnicy (w tym zakłady pracy) winni przesłać swoim pracownikom oraz m. in. osobom wykonującym na ich rzecz umowy o dzieło lub zlecenia imienne informacje o wysokości dochodu za 2013 r. Informacje te stanowią podstawę do wypełnienia przez podatnika zeznania rocznego. Brak PIT-11 lub PIT-8C nie upoważnia do pominięcia uzyskanych przychodów w deklaracji rocznej. Podatnik winien wykazać uzyskane przychody na podstawie innych, dostępnych sobie dokumentów.

11.04.2014
NOWE WZORY ZGŁOSZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH/AKTUALIZACYJNYCH
 

Od 9 kwietnia 2014 r. obowiązują niżej zamieszczone wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych:

 • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - NIP-2
 • zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - NIP-7
 • zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem - ZAP-3
 • informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu - NIP-2/A
 • informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową - NIP-D

Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne są dostępne na stronach internetowych:

www.mf.gov.pl w zakładce Administracja Podatkowa -> Działalność -> Rejestracja podatników -> Formularze

lub

www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatników -> Rejestracja podatników -> Formularze

 

07.04.2014
NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZAWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana broszura informacyjna dotycząca nowych zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Broszura ta zawiera opis przepisów prawnych obowiązujących od 1 kwietnia 2014 roku oraz liczne przykłady wskazujące kierunek interpretacji wprowadzonych przepisów.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura-+samochody-+2014.pdf

 
07.04.2014
INFORMACJA ZWIĄZANA Z DECYZJĄ W SPRAWIE PRZEKAZANIA CZĘŚCI SKŁADKI EMERYTALNEJ DO OFE
 

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. na Sali Obsługi Urzędu Skarbowego w Turku będą dostępne następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE
 • Informacja dotycząca powszechnego systemu emerytalnego
 • Informacje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych

Formularze oświadczeń są do dyspozycji podatników i można je zabrać na własność natomiast informacje o OFE i informacja o systemie emerytalnym są jedynie do wglądu/zapoznania się na Sali Obsługi.

25.02.2014
1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
 

Aby przekazać 1% podatku należnego wynikającego z rozliczenia za 2013 rok należy wskazać w zeznaniach podatkowych:

 • PIT-37 nr KRS w poz. 131 oraz kwotę darowizny w poz. 132 (nie więcej niż 1% podatku z poz. 126) oraz ewentualnie cel szczegółowy w poz. 133,
 • PIT-36 nr KRS w poz. 310 oraz kwotę darowizny w poz. 311 (nie więcej niż 1% podatku z poz. 192) oraz ewentualnie cel szczegółowy w poz. 312,
 • PIT-36L nr KRS w poz. 95 oraz kwotę darowizny w poz. 96 (nie więcej niż 1% podatku z poz. 44) oraz ewentualnie cel szczegółowy w poz. 97,
 • PIT-38 nr KRS w poz. 58 oraz kwotę darowizny w poz. 59 (nie więcej niż 1% podatku z poz. 34) oraz ewentualnie cel szczegółowy w poz. 60,
 • PIT-39 nr KRS w poz. 51 oraz kwotę darowizny w poz. 52 (nie więcej niż 1% podatku z poz. 29) oraz ewentualnie cel szczegółowy w poz. 53.

Lista wszystkich OPP, na rzecz których można przekazać 1% podatku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

Ponadto informuje się, że warunkiem niezbędnym do przekazania 1% podatku na rzecz OPP jest zapłacenie podatku wynikającego z zeznania podatkowego za 2013 rok w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP jest tylko dla ww. zeznań podatkowych złożonych w terminie do 30 kwietnia 2014 lub korekt tych zeznań złożonych w terminie do 2 czerwca 2014.

W jednym zeznaniu podatkowym można wskazać tylko jedną OPP. Jeżeli podatnik składa więcej niż jedno zeznanie, w każdym z nich może wskazać inną OPP.

 
11.02.2014
WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW WOLNY OD OPŁAT
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku informuje, że wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie podlega żadnym opłatom!

W związku z tym, zwraca się uwagę na brak związku czynności rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG z wpisem do innego rodzaju rejestru podmiotów gospodarczych, prowadzonego przez firmy prywatne, którego dokonanie uzależnia się od wniesienia określonej opłaty.

Na rynku pojawia się wiele ofert „firm prowadzących rejestry”, które - wykorzystując fakt, że rejestracja w CEIDG jest jawna - kierują do nowych przedsiębiorców korespondencję również z wypełnionym drukiem przelewu opłaty na rachunek bankowy oferenta, przy czym treść korespondencji może wprowadzać niektórych podatników w błąd. Pisma te posiadają szatę graficzną wzorowaną na oficjalnych pismach urzędowych. Nazwy firm i powoływanych rejestrów są łudząco podobne do nazw właściwych organów zajmujących się rejestracją działalności gospodarczej. Treść tych pism jest tak skonstruowana, aby podatnicy byli przekonani, że dokonanie opłaty jest wymogiem ustawowym.

29.01.2014
INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ TELEFON
 

Pracownicy tutejszego urzędu udzielają informacji w zakresie zeznań podatkowych pod numerami telefonów:

63 280 44 49

63 280 44 50

Informacje podatkowe udzielane są również telefonicznie przez konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej pod numerami telefonów:

801 055 055 - z telefonów stacjonarnych

22 330 03 30 - z telefonów komórkowych

+ 48 22 330 03 30 - z zagranicy

Niezbędne informacje ułatwiające wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną znajdą Państwo na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną mogą skorzystać również ze stanowiska komputerowego znajdującego się w siedzibie tutejszego urzędu w pok. 2. Pracownicy urzędu udzielą Państwu niezbędnych informacji w tym zakresie.

 
24.01.2014
SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW W ZAKRESIE ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
 

Szkolenie dla podatników w zakresie zmian w podatku od towarów i usługUrząd Skarbowy w Turku we współpracy z Turecką Izbą Gospodarczą zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców z powiatu tureckiego w zakresie zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01 stycznia 2014 roku. Spotkanie odbyło się w Sali Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy ul. Kaliskiej 47 Turku. Na szkoleniu omówiono m. in. nowe terminy wystawiania faktur, zasady powstawania obowiązku podatkowego, sposób ustalania podstawy opodatkowania oraz zwolnienia w podatku VAT.


22.01.2014
WEŹ PARAGON
 

Nie bądź jeleń weź paragonUrząd Skarbowy w Turku aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji"Weź paragon". Głównym celem prowadzonej akcji jest wyegzekwowanie od wszystkich przedsiębiorców prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dotyczącym ewidencjonowania obrotu z użyciem kas fiskalnych, oraz uświadomienie kupującym korzyści płynących z posiadania paragonu fiskalnego.


20.01.2014
INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW
 

W dniu 21 stycznia 2014 roku w godz. 1000 - 1200 będzie uruchomiony dodatkowy telefon kontaktowy w Ministerstwie Finansów, za pośrednictwem którego będzie można zadawać pytania ekspertom w zakresie deklaracji PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.

Telefon kontaktowy: 22 694 50 22

Kolejny dyżur telefoniczny zaplanowano na dzień 28 stycznia 2014 roku.

 

17.01.2014
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

Wraz z nowym rokiem 2014 rozpoczyna się okres składania zeznań podatkowych w zakresie podatków dochodowych za 2013 rok. To już szósty rok od kiedy umożliwiono składnie zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Przez ten czas wprowadzono wiele zmian i udogodnień dla podatników korzystających z tej metody rozliczeń. W wyniku tych zmian w 2014 roku można wysyłać następujące deklaracje bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, PCC-3.

17.01.2014
„SZYBKI PIT” – INFORMACJE NA TEMAT ZEZNAŃ PODATKOWYCH
 

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalną stronę internetową www.szybkipit.pl, aby ułatwić podatnikom rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na stronie tej znajdują się informacje z zakresu prawidłowego wypełniania zeznań podatkowych a także wszystkie potrzebne formularze i broszury.

Za pośrednictwem tej strony można też wysłać do urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop. Ponadto pozwala ona na kontakt z ekspertami podatkowymi z resortu finansów, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową.

Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające je później odnaleźć w aplikacji.

 

17.01.2014
INFORMACJA DLA SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH
 

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1387).

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną na mocy ustawy jest włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do zakresu podmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji spółka komandytowo-akcyjna, a nie jej wspólnicy, będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółkę w danym roku podatkowym. Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych opodatkowani natomiast będą z tytułu wypłat z zysku dokonywanych przez spółkę. W przypadku jednak wypłat z zysku otrzymywanych przez komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej w ustawie przewidziano mechanizm zmierzający do wyeliminowania dwóch poziomów opodatkowania (odliczenie przez komplementariusza podatku zapłaconego przez spółkę w części na niego przypadającej). Przepisy te będą miały zastosowanie, co do zasady, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

 

17.01.2014
PROGRAM
TWÓJ START ZAWODOWY - WOLONTARIAT
W URZĘDZIE SKARBOWYM W TURKU
 

Program określa szczegółowo zasady współpracy osoby, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz Urzędu Skarbowego w Turku.

Cel wolontariatu:

 • umożliwienie Wolontariuszom zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych w administracji podatkowej,
 • poznanie przez Wolontariuszy zasad funkcjonowania urzędu skarbowego,
 • aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników wolontariatu;
07.01.2014
MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIAŻENIA
 

Od dnia 1 października 2013 r. rozszerza się katalog towarów, wobec których ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT (ang. reverse charge mechanism) – nadane zostało nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, który zawiera wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie ten mechanizm.

W nowym brzmieniu załącznika nr 11 do ww. ustawy znajduje się 41 grup towarów z kategorii złom, surowce wtórne oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi:

 1. pozycje 1 - 22 - zawierają szeroki katalog towarów z kategorii stali: pręty stalowe, żelazostopy, granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadliste lub stali;
 2. pozycje 23 - 27 - są to towary z kategorii miedzi. Powyższy zakres towarów nie obejmuje obrotu kamieniami miedziowymi i miedzią cementacyjną oraz wyrobów z miedzi typu blachy i rury z miedzi i jej stopów oraz folii z miedzi;
 3. pozycje 28-41 zawierają odpady i złom oraz surowce wtórne:
  • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0), w grupowaniu tym znajdują się: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, zużyta elektronika użytkowa, zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe, itp.;
  • odpady, zalicza się: odpady szklane, gumowe z tworzyw sztucznych, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal oraz odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0); niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0);
  • surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2), do których zalicza się: wszystkie surowce wtórne metalowe oraz surowce wtórne ze szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i gumy.

09.01.2014
MANDATY NA RATY
 

Urząd Skarbowy w Turku informuje , iż wymierzone przez urząd mandaty karne - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi , w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika - mogą być na jego wniosek rozłożone na raty . /podstawa prawna : art.57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz.U.2013 poz.885 /.

 

13.12.2013
KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
 

W dniu 12.12.2013 ukazał się komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie rejestracji jednostek budżetowych gminy jako podatników podatku od towarów i usług VAT.

Naczelny Sąd Administracyjny 10 grudnia 2013 r. postanowił (sygn. I FSK 311/12) skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące statusu prawnopodatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych, o następującej treści:

22.10.2013
KOMUNIKAT W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ
 

W Dzienniku Ustaw z 2013 roku pod pozycją 1027 ukazała się ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m. in. możliwość złożenia w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tzw. „towarów wrażliwych” wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Ustawa w art 105b ust.3 pkt 1 przewiduje możliwość złożenia kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego. Dla podatników tutejszego urzędu jest to rachunek:

NBP O/Poznań : 33 1010 1469 0000 4213 9120 1000

 

18.10.2013
URZĄD WYJAŚNIA NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE PARAGONÓW FISKALNYCH
 

Szkolenie na temat:„Nowe przepisy dotyczące wydawania paragonów fiskalnych”W dniu 10 października 2013 roku w Sali Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy ul. Kaliskiej 47 w Turku odbyło się szkolenie na temat: „Nowe przepisy dotyczące wydawania paragonów fiskalnych”. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Urzędu Skarbowego w Turku.


Fot. Karol Szczeciński
02.10.2013
INFORMACJA
 

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie nazewnictwa na paragonach fiskalnych

Minister Finansów wydał w dniu 12.09.2013 r. interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach, która pozwala podatnikom na wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących.

12.09.2013
INFORMACJA
 

Uwaga na fałszywe e-maile z logiem Administracji Podatkowej

Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i ma na celu wyłudzenie od adresatów e-mail ich danych poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość złożenia doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

19.08.2013
KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH DLA POTRZEB UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
 

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych w ośrodkach pomocy społecznej mogą składać oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów - zamiast zaświadczeń o dochodach wydawanych w urzędzie skarbowym.

Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 23 ust. 5a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami).

W związku z powyższym podatnik ubiegający się o uzyskanie świadczeń rodzinnych nie ma obowiązku stawiania się w urzędzie skarbowym celem uzyskania zaświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów.

 

19.08.2013
NOWE WZORY INFORMACJI PODSUMOWUJĄCYCH
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r. poz. 724) od rozliczenia za lipiec 2013 r. oraz za III kwartał 2013 r. podatnicy powinni stosować następujące wzory informacji:

Dodatkowo, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r, z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik deklaruje transakcje z kontrahentami z Chorwacji, podatnicy mogą stosować wzory informacji: Wszystkie wzory informacji dostępne są na stronie internetowej:
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze

oraz w wersji interaktywnej na stronie internetowej:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/vat

Ponadto przypominamy, że informacje podsumowujące VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty informacji VAT-UEK można składać drogą elektroniczną. Informacje takie można wysłać za pośrednictwem strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.

Termin składania informacji podsumowujących w formie papierowej - do 15. dnia miesiąca po okresie, za który składana jest informacja.

Termin składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej - do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składana jest informacja.

 

11.07.2013
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ IDENTYFIKACYJNYCH / AKTUALIZACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013r. poz. 203). Zgodnie z jego treścią podatnicy mogą składać w formie elektronicznej następujące zgłoszenia:

 • zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3
 • zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-7
 • załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o rachunkach NIP-B
 • załącznik do zgłoszenia NIP-7 - informacja o miejscach prowadzenia działalności NIP-C

Wszystkie wzory zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze

Zgłoszenia takie można składać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

11.06.2013
NOWE WZORY DEKLARACJI VAT
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r., w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 394) od rozliczenia za kwiecień 2013 r. podatnicy powinni stosować wzory deklaracji:

Natomiast od rozliczenia za II kwartał 2013 r. wzory deklaracji:
Dodatkowo, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 r., z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług lub dokonuje zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust. 4 ustawy, podatnicy mogą stosować wzory deklaracji:
Wszystkie wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej
http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/formularze

Ponadto przypominamy, że deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu. Deklaracje takie można wysłać za pośrednictwem strony internetowej http://www.e-deklaracje.gov.pl

 

27.05.2013
KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ VAT-REF
 

Ministerstwo Finansów informuje, że niektóre kraje członkowskie zwrotu wymagają zgodności nazwy wnioskodawcy lub nazwy reprezentanta wymienionego w części C wniosku VAT-REF z nazwą właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku VAT. Brak zgodności może powodować odrzucenie wniosku.

W innych krajach Unii Europejskiej istnieje możliwość powołania jako pełnomocnika osoby prawnej, odmiennie niż w Polsce, gdzie dopuszczona jest przez prawo możliwość wyznaczenia jako pełnomocnika wyłącznie osoby fizycznej.

Formularz wniosku VAT-REF w części C w polu „Nazwisko” umożliwia wpisanie 90 znaków. Istnieje zatem możliwość wskazania, oprócz nazwiska pełnomocnika, także nazwy podmiotu, który jest reprezentantem wnioskodawcy przed organem kraju członkowskiego zawrotu.

Weryfikacja wniosku VAT-Refund przez urzędy skarbowe nie ulega zmianie. Ewentualną weryfikację podmiotów będzie przeprowadzać kraj członkowski zwrotu.

 

10.05.2013
KOMUNIKAT W SPRAWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU SKARBOWEGO W TURKU
 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku informuje, że wszystkie rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Turku prowadzone są przez Narodowy Bank Polski oddział Okręgowy w Poznaniu.
W każdym rachunku bankowym jako identyfikator banku jest ciąg cyfr

„10101469”

W przypadku zmiany rachunków bankowych informacja będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Turku oraz w siedzibie urzędu.
W żadnym przypadku informacja taka nie będzie kierowana indywidualnie do podatników.

 

13.03.2013
KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ VAT-REF DO LUKSEMBURGA
 

Ministerstwo Finansów informuje, że Luksemburg jako kraj członkowski zwrotu wprowadził wymaganie odnośnie do zgodności reprezentanta wymienionego w części C wniosku VAT-REF oraz właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku VAT. Brak zgodności powoduje odrzucenie wniosku.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z polskim prawem pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, dla której zostało złożone pełnomocnictwo.

Formularz wniosku VAT-REF w części C w polu "Nazwisko" umożliwia wpisanie 90 znaków. Istnieje zatem możliwość wskazania, oprócz nazwiska pełnomocnika, także nazwy podmiotu, który on reprezentuje.

 

25.02.2013
KAMPANIA INFORMACYJNA
 

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów "Z naszych podatków dla nas" na temat wykorzystywania dochodów podatkowych przez państwo. Główne działania kampanii prowadzone są w oparciu o stronę internetową www.znaszychpodatkow.pl, na której podatnik znajdzie materiały informacyjne dotyczące idei i założeń kampanii.

Kampania informacyjna ”Z naszych podatków dla nas”

 
16.02.2013
AKCJA ”SZYBKI PIT”
 

szybki pitJuż po raz piąty została zorganizowana przez Ministerstwo Finansów ogólnopolska akcja ”Szybki PIT” dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych. Głównym celem akcji jest podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcenie jak największej liczby podatników do rozliczenia się przez Internet oraz uświadomienie podatnikom korzyści płynących z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych.

16.01.2013
INFORMACJA
 

Informacje w sprawie rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
za 2012 rok można uzyskać pod numerami telefonów:

63 280-44-94
63 280-44-50

 
10.01.2013
INFORMACJA
 

List otwarty Podsekretarza Stanu Pana Andrzeja Parafianowicza dotyczący składania deklaracji
i informacji w formie elektronicznej.

03.12.2012
KAMPANIA INFORMACYJNA
 

Uprzejmie informujemy, iż resort Ministerstwa Finansów bierze udział w kampanii społecznej o szarej strefie usług finansowych "Nie daj się nabrać - sprawdź zanim podpiszesz".

Kampania ma na celu informowanie opinii publicznej o zagrożeniach płynących z korzystania z usług parabanków.

Ruszyła strona internetowa www.zanim-podpiszesz.pl, na której dostępne są wszelkie informacje
i materiały przygotowane w ramach kampanii.

Kampania informacyjna zanim podpiszesz

 
Kontakt
tel. 63 280-44-44
fax 63 278-83-30
e-mail:
Godziny otwarcia
poniedziałek 800 - 1800
wtorek - piątek 730 - 1530
Punkt kasowy
poniedziałek 800 - 1500
wtorek - piątek 745 - 1415 przerwa 1130 - 1145
Linki

Biuletyn Informacji Publicznej


Ministerstwo Finansów
Portal podatkowy


e-Deklaracje
Krajowa Informacja Podatkowa
Izba Skarbowa w Poznaniu
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Skarbowy w Turku, ul. Konińska 1, 62-700 Turek
tel. 63 280-44-44,   fax 63 278-83-30,   e-mail:  
Obsługa techniczna strony: